Leping kasutaja ja Forenti vahel

Forent keskkonnas registreerimisel peab kasutaja kinnitama, et on lugenud käesolevat kasutustingimuste dokumenti ning saab aru teenuse kasutamisega kaasnevatest riskidest, vastutusest ja kohustustest.

Kasutaja annab oma nõusoleku forent –le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.

Samuti kinnitab ta, et on vähemalt 16-aastane ja omab kõiki õigusaktidest tulenevaid nõusolekud Forent keskkonna kasutamiseks ja selle reeglite täitmiseks.

 

Teenusest ja vastutusest

Forent on rendileandjate ja rentijate kuulutusi vahendav platvorm. Forenti kasutamine on kõigile tasuta, kuid platvorm pakub võimalusi tarbida ka tasulisi lisateenuseid.

Forenti eesmärk on luua lihtne, usaldusväärne ja kasutajasõbralik kommuun erinevate asjade rentimiseks, kuid antud tegevusvallaga kaasnevad alati teatud riskid. Forent ei saa garanteerida kõikide kasutajate ausust ja head tahet, kuid töötab aktiivselt selle nimel, et mittesobivad isikud ja kuulutused platvormilt eemaldada.

Forenti roll on vajaliku teabe ja kontaktide vahendamine. Forent ei osale rentimisprotsessis endas, ei jälgi ega kontrolli kuulutustes esindatud esemete tegelikku olemasolu ega seisukorda, osapoolte tausta ega nendevahelist suhtlust. Kõik tingimused panevad rentimisprotsessis paika osapooled ning nende jälgimine on osapoolte enda vastutus. Forent soovitab osapooltel riskide vähendamiseks kindlasti sõlmida rendileping. Forent ei vastuta osapoolte vahel tekkinud konfliktide eest ega korva tekitatud kahjusid.

 

Vastutus rendileandjana

Rendileandja on kohustatud kinni pidama järgnevast:

 • Kuulutuses esitatud info eseme, selle seisukorra ja omaduste kohta on korrektne ja ajakohane
 • Rendile antav ese on rendileandja omandis ja/või tal on täielikud õigused selle väljarentimiseks ning sellelt tulu teenimiseks
 • Kasutajainfos märgitud kontaktandmed on rendileandja enda omad, korrektselt sisestatud ja kättesaadavad (kolmandate isikute kontaktinfo lisamine on rangelt keelatud!)
 • Sisestatud kuulutused ei sisalda ebasobivat sisu (vt. punkti “Keelatud esemed ja ebasobiv sisu”)
 • Rentides välja esemeid, mille kasutamiseks on vajalik spetsiifiline luba (nt sõiduvahendid), kontrollib rendileandja selle olemasolu ja õigsust
 • Kuulutuste audiovisuaalne sisu, k.a tekstid, antakse Forenti mitte-eksklusiivsesse omandisse
 • Rentijale edastatud isikuandmed ja kontaktinfo on korrektsed
 • Rentijaga kokkulepitud tingimused on ausad, mõistlikud ja ei sisalda varjatud rahalisi kohustusi
 • Rentimistingimusi ja hinda ei saa peale rentijaga kokkuleppe sõlmimist muuta
 • Renditav ese on rentijale kokkulepitud ajal kättesaadav ja ka kokkulepitud ajal tagastatav

Kokkulepitud tingimuste rikkumisel on mõlemal osapoolel õigus tehingust taganeda või välja nõuda tingimustes määratud kompensatsioone

 

Vastutus rentijana

Rentija on kohustatud kinni pidama järgnevast:

 • Rendileandjale edastatud isikuandmed ja kontaktinfo on korrektsed ja kättesaadavad
 • Renditud esemeid ega rendileandja isiklikku informatsiooni ei vahendata ega jagata kolmandate osapooltega
 • Renditud esemeid majandatakse vastavalt selle sihtotstarbele, koheldakse austuse, ettevaatlikkuse ja hoolega, vältides võimalikult palju nende kahjustumist või kulumist
 • Renditud esemed tagastatakse rendileandjale kokkulepitud ajal ja viisil, rikkumata olekus
 • Rentimise eest tasutakse kokkulepitud ajal ja mahus
 • Kokkulepitud tingimuste rikkumisel on mõlemal osapoolel õigus tehingust taganeda või välja nõuda tingimustes määratud kompensatsioone

 

Vaidluste lahendamine

Vaidluste tekkimisel soovitame esmalt osapooltel endal üritada jõuda mõistliku lahenduseni. Probleemide korral võib kontakteeruda Forenti klienditoega, emaili aadressil info@forent.ee. Forent üritab enda võimaluste ja mõistlikkuse piirides vaidluste lahendamisele kaasa aidata, kuid ei saa selle edukust garanteerida ega korva tekitatud kahjusid.

Kui rentija ja rendileandja vahelist ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, võivad osapooled pöörduda Harju Maakohtu poole.

Kuna osapoolte vahelised kommunikatsioonid toimuvad Forent keskkonnast väljaspool, ei saa Forent probleemide uurimiseks vabastada asjakohaseid logisid või muud säärast infot. Nende talletamine ning uurimiseks jagamine on osapoolte enda vastutus.

 

Keelatud esemed ja ebasobiv sisu

Forenti keskkonnas avaldatud kuulutustes ei tohi rentida, reklaamida ega muul moel mainida või suunata kasutajaid järgnevat tüüpi esemete ja sisu poole:

 • Tuli- ja külmrelvad, lõhkeseadmed, muud ohtlikud seadmed ja ained
 • Alkohol, tubakas, ravimid, narkootilised ained ja nendega seonduv
 • Täiskasvanutele mõeldud erootilist või seksuaalset laadi esemed ja sisu
 • Elavad loomad, kalad jm
 • Eesti Vabariigis seadusega keelatud esemed ja ained
 • Ebaseaduslikku tegevust soodustavad esemed ja sisu
 • Autoriõigustega kaitstud sisu

Ebasobiva sisu avastamisel on Forentil õigus kuulutus omanikku ette hoiatamata kustutada. Suuremate või korduvate rikkumiste korral võib Forent kasutajakonto ajutiselt või jäädavalt blokeerida.

Ebasobivast sisust saavad administraatorit teavitada ka Forenti kasutajad, sealjuures kiirendades selle avastamist. Kuulutuste ja kasutajatega seotud otsuseid teavitamine ei mõjuta.

 

Privaatsus

Kasutajate informatsioon on Forent keskkonnas kaitstud. Kontaktinfot ei kasutata ühelgi muul eesmärgil kui selle potensiaalsetele rentijatele vahendamine. Täpsema info saamiseks palume tutuvuda Forenti privaatsuspoliitikaga.

 

Forent jätab endale õiguse kasutustingimusi ajas täiendada ja muuta.
Viimati muudetud: 25.06.2020

Kas oled kindel, et soovid kuulutuse kustutada? Antud toimingut ei saa tagasi võtta.

Kas oled veendunud, et antud kuulutus rikub Forenti reegleid ning soovid administraatorit teavitada?